Zpět

Whistleblowing

v1.0

​Co je whistleblowing?

Podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“), se termín oznamování vztahuje na proces odhalování nespravedlivého jednání prostřednictvím podání zprávy, tj. poskytování informací osobám, které mohou takový nahlášený fakt vyšetřit, nebo podniknout kroky a přijmout opatření k jeho nápravě nebo prevenci. Při vyšetřování dané situace je zdůrazňena absolutní ochrana identity oznamovatele. Jedná se tedy o nástroj, který vede k prevenci a odhalování nelegálních praktik a nespravedlivého nebo nezákonného jednání.

Glosář

Nespravedlivé jednání

Nezákonné jednání, které má charakteristiky trestného činu nebo přestupku s maximální možnou pokutou alespoň 100 000 Kč, jednání, které porušuje zákon o ochraně oznamovatelů, nebo jednání, které porušuje jiné zákony nebo legislativu EU v oblastech definovaných zákonem o ochraně oznamovatelů. Pokud jsou splněny tyto podmínky, může se jednat o korupci, ohrožení zdraví, bezpečnosti nebo životního prostředí, zneužití moci a aktivity zaměřené na skrývání výše uvedeného jednání.

Oznamovatel

Jednotlivec, který podá stížnost / oznámení o nespravedlivém jednání, o kterém se dozvěděl v souvislosti se svou prací nebo podobnou činností. Typicky se jedná o současné a bývalé zaměstnance, osoby pracující na základě dohod mimo pracovní poměr, OSVČ a jejich zaměstnance, nebo členy orgánů právnických osob.

Odpovědná osoba

Osoba odpovědná za celý průběh vyšetřování, která se bude zabývat, vyšetřovat a poskytovat zpětnou vazbu na podaná oznámení v souladu se zákonem o ochraně oznamovatelů nebo touto směrnicí, včetně oznamovatele a osob, které rozhodnou o přijetí jakýchkoli nápravných opatření. Tato osoba je řádně poučena a zachovává přísnou důvěrnost.

Podání stížnosti

Podání stížnosti Oznamovatelé mohou využít jak interní, tak externí kanály pro podání oznámení. Nicméně, jako prioritu by měli využít interní kanál pro podání oznámení. Oznámení musí obsahovat jejich jméno, příjmení, datum narození a pracovní pozici. Anonymní podání nebudou vyšetřovány. Externě je možné podat oznámení u Ministerstva spravedlnosti České republiky, a to:

Písemně - pomocí elektronického formuláře a e-mailu; Ústně (telefonicky); Osobně - na žádost. Příslušné kontaktní údaje jsou uvedeny na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti.

​Interní podání lze provést následujícími způsoby:

ELEKTRONICKY

• Elektronické podaní prostřednictvím e-mailové adresy: Whistleblowing.CzechRepublic@reed.com

OSOBNĚ NEBO TELEFONICKY

• Osobně odpovědné osobě na adrese: Michaela Hrušková, Reed, Na příkopě 859 / 22, 110 00 Praha 1

• Telefonicky na odpovědnou osobu na tel. č. +420 725 826 428

Postup pro vyšetřování hlášení

Všechna oznámení budou odpovědnou osobou posuzována objektivně, důvěrně, nestranně a důkladně. Pokud toto není stanoveno v této směrnici nebo zákoně o ochraně oznamovatelů nebo jakémkoli jiném zákoně, je odpovědná osoba povinna zachovávat mlčenlivost o jakýchkoli skutečnostech, o kterých se dozvěděla v průběhu své činnosti.

​Další osoby, které získají přístup k oznámení nebo jeho části, i když bez oprávnění, jsou povinny neposkytovat informace, které by mohly zmařit nebo narušit účel oznámení. Odpovědná osoba oznamovateli oznámí přijetí jeho oznámení a předá mu pokyny.

​V případě ústního oznámení (telefonicky nebo osobně) odpovědná osoba provede zvukový záznam oznámení (pokud je to technicky možné) a případně přepis záznamu. Pokud je proveden přepis záznamu, oznamovateli bude dána možnost se k přepisu vyjádřit a oznamovatelovy poznámky budou připojeny k přepisu. Pokud oznamovatel nesouhlasí s pořízením zvukového záznamu nebo přepisu, odpovědná osoba jej nemůže pořídit. V takovém případě, nebo pokud z jakéhokoli důvodu není pořízen zvukový záznam, bude vyhotoven záznam, který věrně zachycuje podstatu ústního oznámení a který umožňuje oznamovateli se k záznamu vyjádřit; oznamovatelovy poznámky budou připojenyk záznamu.

​Odpovědná osoba je povinna oznámení vyšetřit a informovat oznamovatele písemně o výsledku vyšetřování do 30 kalendářních dnů od jeho přijetí (pokud oznamovatel požádal, aby nebyl informován, nebo pokud by tento krok odhalil identitu oznamovatele). V případech zvláštní právní nebo faktické složitosti lze lhůtu prodloužit o dalších 30 kalendářních dnů, ale ne více než dvakrát. O jakémkoli prodloužení lhůty musí být oznamovatel informován před takovým prodloužením. Odpovědná osoba řádně odůvodní výsledek vyšetřování.

​Pokud oznámení není oznámením ve smyslu této směrnice, odpovědná osoba okamžitě informuje oznamovatele písemně a poradí mu, jak postupovat s oznámením (např. koho by měl kontaktovat s oznámenými skutečnostmi).

​Pokud odpovědná osoba posoudí oznámení jako neúplné, kontaktuje oznamovatele a požádá ho, aby doplnil informace nezbytné pro řádné vyšetření. Pokud je stížnost směřována proti konkrétnímu zaměstnanci, musí být tato osoba bez zbytečného odkladu informována o obsahu stížnosti a musí jí být dána možnost se k věci vyjádřit a předložit dokumenty, spisy a další informace relevantní pro předmět zvážení.

​Jak bylo výše uvedeno, během vyšetřování je kladen důraz na ochranu identity oznamovatele a ochranu osobních údajů dle příslušné legislativy. V případě, že by bylo možné z obsahu stížnosti vyvodit identitu oznamovatele, nebude zaměstnanec, proti kterému je stížnost směřována, informován o obsahu stížnosti ani o dalších informacích vedoucích k odhalení identity oznamovatele, pokud oznamovatel nesouhlasí s odhalením své identity. Stejný postup bude platit i pro ostatní osoby.

​Pokud je odpovědná osoba povinna poskytnout údaje o identitě příslušným veřejným orgánům v souladu s platnou legislativou, musí oznamovatele o tomto faktu předem informovat, uvést důvody, proč to dělá, a umožnit oznamovateli se vyjádřit k poskytnutí údajů.

​Hodnocení vyšetřování

Pokud se oznámení ukáže jako odůvodněné, odpovědná osoba navrhne vedení, tj. generálnímu řediteli, finančnímu řediteli a řediteli BD&Marketingu, aby přijali konkrétní nápravná opatření zaměřená na zabránění nebo odstranění nelegální situace oznámené oznamovatelem. Povaha takových konkrétních nápravných opatření je pak rozhodnuta vedením společnosti na základě doporučení odpovědné osoby. Vedení, které rozhodlo, jaká konkrétní nápravná opatření budou přijata, o nich informuje odpovědnou osobu. Odpovědná osoba bez zbytečného odkladu informuje oznamovatele o nápravných opatřeních, která mají být přijata. Odpovědná osoba neinformuje oznamovatele o přijetí nápravných opatření, pokud oznamovatel výslovně požádal, aby nebyl informován o přijetí nápravných opatření, nebo pokud by to odhalilo identitu oznamovatele.

​Pokud odpovědná osoba posoudí oznámení jako neodůvodněné, informuje oznamovatele bez zbytečného odkladu písemně, že nenašla, že by byl spáchán podezřelý trestný čin, nebo že oznámení je založeno na nepravdivých informacích, a informuje oznamovatele o jeho právu podat oznámení veřejnému orgánu. Tento závěr řádně odůvodní.

​Ochrana oznamovatele

Žádný oznamovatel nesmí být jakýmkoli způsobem penalizován v souvislosti s oznámením. Takové jednání by bylo považováno za odplatu, což je přísně zakázáno a nebude tolerováno. Tato ochrana se vztahuje nejen na oznamovatele, ale také na širší okruh osob definovaných zákonem o ochraně oznamovatelů, jako jsou osoby blízké oznamovateli. Osoba, která vědomě podá nepravdivé oznámení, nebude chráněna před odplatou. Naopak, úmyslné podání nepravdivého oznámení, stejně jako jiné zneužití kanálu pro podávání oznámení, bude považováno za porušení povinnosti zaměstnance, za které může být zaměstnanec sankcionován.