Zpět

Smluvní podmínky

v1.1

​Využívání těchto stránek se řídí následujícími podmínkami, které je nutno vždy dodržovat. Pro účely tohoto dokumentu, se zájmeny "my" a "naše" rozumí společnost Reed Executive PLC.

Zájmeny "Vy" a "Vaše" rozumíme osobu nebo společnost, která navštěvuje webové stránky reed.co.uk. Společnost je považována za s námi propojenou, jestliže: (i) se jedná o naši pobočku nebo holdingovou společnost; (ii) je ovládána stejnou osobou jako naše holdingová společnost; (iii) je pobočkou nebo holdingovou společností společnosti, která spadá do bodu (i), (ii) nebo (iii). Pojmy "pobočka" a "holdingová společnost" jsou definovány v části 736 Zákona o společnostech z roku 1985.

Pojem "ovládaná" má shodný význam s definovaným pojmem v části 416 Zákona o daních z příjmu právnických osob z roku 1988. Dvě společnosti jsou spolu ve skupině, pokud patří do totožného holdingu.

Přerušení dodávek služeb

Vždy se snažíme zajistit a udržet vysokou kvalitu našich internetových stránek. Nicméně internet není prostředek, který je zcela stabilní a mohou se kdykoliv vyskytnout chyby, přerušení či opomenutí nebo zpoždění v poskytovaných službách. Ze skutečnosti, které z takovýchto chyb, přerušení či opomenutí vyplývají, neneseme odpovědnost. Údaje na stránkách mohou být pozměňovány bez předchozího upozornění.

1. Propojení s dalšími stránkami

Na těchto stránkách naleznete automatické odkazy na jiné stránky, které pro Vás mohou být zajímavé. Neneseme žádnou zodpovědnost za obsah těchto stránek, jelikož nejsme obchodně ani jinak propojeny s jejich vlastníky. Využití automatického propojení na stránkách je tedy výhradně Vaším rizikem.

2. Informace zveřejněné na stránkách

Klademe velký důraz na to, aby informace na našich stránkách byly přesné a úplné. Jelikož jsou některé z informací dodávány třetími stranami, nejsme schopni kontrolovat jejich úplnost a pravdivost. Neneseme tudíž odpovědnost za to, pokud některé z takovýchto informací, jež jsou dodávány Vámi, ze strany jiného uživatele či jiné osoby, vykazují známky nepřesnosti nebo jiné nesrovnalosti.

3. Využívání informací na stránkách

Tyto stránky můžete využívat pouze k účelům, které souvisejí s hledáním zaměstnání, kariérním růstem nebo v případě, kdy hledáte vhodné kandidáty na otevřené pracovní pozice. V žádném případě nesmíte ohrožovat bezpečnost těchto stránek či je jinak zneužívat. Především pak nesmíte hledat přístup, měnit či mazat žádnou z informací, ke které nemáte oprávněný přístup, zahltit systém spamy, nepodniknou žádné kroky nebo nepoužít žádný nástroj či program, který by mohl zničit, zpomalit či jinak znehodnotit provoz těchto stránek. Dále nesmíte dekódovat, demontovat či měnit žádný z programů, dané informace kódovat nebo komprimovat.

Máte výhradní zodpovědnost za informace, které na těchto stránkách uvedete. Odpovídáte za to, že veškeré informace, které zde uvedete, jsou pravdivé, přesné, nikoho nediskriminují, nejsou neslušné, urážlivé, nepřístojné či jinak nelegální, nezákonné nebo jinak porušující zákony, směrnice, obecně platné zásady, autorská práva, ochranné známky či duševní vlastnictví jakékoliv osoby v příslušné jurisdikci. Jste také zodpovědní za to, že tyto informace, data a soubory neobsahují viry či jiné prostředky, které by mohly poškodit nebo jinak negativně ovlivnit systémy nebo data, jež byly na stránkách uvedeny dříve. Vyhrazujeme si právo odstranit Vámi poskytnuté informace na těchto stránkách, a to kdykoliv bez udání důvodu a předchozího upozornění.

4. Vámi poskytnuté informace

Naše společnost nebo společnosti v rámci skupiny Reed budou Vámi poskytnuté informace využívat (včetně citlivých osobních údajů, a to bez jakéhokoliv omezení) v oblasti procesu náboru pracovních sil a souvisejících administrarivních záležitostí. Tyto záležitosti pro nás a pro společnosti v rámci skupiny Reed zahrnují, mimo jiné ukládání, předávání a poskytnutí online potenciálním zaměstnavatelům a klientům; informace ohledně volných pracovních míst budou předávány uchazečům o zaměstnání a mohou být na těchto stránkách volně dostupné k nahlédnutí. Dodané informace mohou být shromažďovány a seskupovány s cílem lépe porozumět našim uživatelům tak, abychom mohli v budoucnu poskytovat kvalitnější služby. Tyto informace mohou být dále sdíleny třetími stranami s tím, že jména jednotlivců a identifikační údaje zůstanou nezveřejněny.Tímto dáváte souhlas k tomu, aby informace Vámi poskytnuté nám a společnostem v rámci skupiny Reed (včetně citlivých osobních údajů, a to bez jakéhokoliv omezení) byly využívany všemi uvedenými způsoby.

Všechny agentury specializované na nábor pracovních sil, třetí strany, souhlasí s tím, že budou respektovat naše podmínky. Jakmile zjistíme, že některé subjekty tyto podmínky porušují, znemožníme jim sdílení uvedených informací.

Veškeré informace, které nám poskytnete, budou použity pro online registraci nebo vyplnění přihlášky či jiných dokumentů, hodnocení a zjištění osobních údajů, které musíte vyplnit z důvodu přístupu na tyto stránky v souladu s platnou legislativou Spojeného království. Více informací ohledně Vašich osobních údajů najdete v části pojednávající o naší Strategii důvěrnosti dat.

Převod dat mimo EEP (Evropský ekonomický prostor): Personální informace včetně CV mohou být přístupné prostřednictvím databáze reed.co.uk pro třetí strany mimo Evropský ekonomický prostor ("EEP"). Tento případ muže nastat například tehdy, pokud se rozhodnete nastoupit do zaměstnání k zaměstnavateli, který má sídlo mimo EEP. Prostřednictvím registrace na reed.co.uk můžete s tímto převodem souhlasit.

5. Obchodní podmínky

Každý úkon v oblasti náboru pracovních sil, který společnost Reed zprostředkuje, podléhá obchodním podmínkám, které jsou platné za každých okolností. Všichni potenciální zaměstnavatelé a klienti, kterým poskytujeme v této oblasti služby, budou s těmito podmínkami seznámeni. Samotné podmínky jsou také k dispozici na našich stránkách "Freecruitment".

6. Rozsah práv

Práva na materiály, které jsou uvedeny na těchto stránkách, jsou chráněny mezinárodním autorským právem, právem na ochranou známku a vlastnickým právem na software. Tímto souhlasíte s tím, že budete tyto stránky využívat tak, aby nedošlo k porušení těchto práv. Jste oprávněni vytvářet kopie daných dokumentů jen pro své soukromé účely a účely Vaší společnosti. Jakékoliv kopírování pro komerční účely není povoleno.

7. Ochrana a hesla

Abyste se mohli na stránkách zaregistrovat a poté je navštěvovat, je nutné použít uživatelské jméno a heslo. Pouze Vy jste zodpovědni za ochranu a správné používání Vašeho hesla, které musí zůstat v tajnosti a nesmí být sděleno dalším osobám. V případě, že se budete obávat toho, že je heslo prozrazeno další osobě nebo že by mohlo být zneužito, neprodleně nám tuto skutečnost sdělte. V žádném případě nezodpovídáme za zneužití, nevhodné zacházení či odhalení tohoto hesla.

8. Ukončení

Jsme oprávněni kdykoliv ukončit Vaší regsitraci a/nebo odmítnout Váš přístup do databáze nebo její části (včetně nabízených služeb, zboží nebo informací obsažených na těchto stránkách) a to bez jakéhokoliv vysvětlení a předchozího oznámení.

9. Odpovědnost

Nezodpovídáme za žádnou ztrátu (ať už vzniklou přímo či nepřímo, v oblasti prodeje, tržeb či zisku, nepředpokládaných výdajů, korupce nebo ztráty dat, které mohou vést k následné ztrátě jakéhokoliv charakteru) vyplývající z používáním stránek, jež mohou vyústit v nedbalostní občanskoprávní delikty. Tímto se zříkáme veškeré odpovědnosti za zastupování a záruky v souvislosti s používáním těchto stránek Vaší osobou.
Tímto souhlasíte s tím, že nám uhradíte veškeré náklady, výdaje, vzniklé nároky, ztráty, závazky a soudní výlohy, které vyplývají z Vašeho nevhodného používání těchto stránek. Jste povinni nás neprodleně informovat o skutečnostech, které mohou vést k uplatnění nároků vůči naší společnosti v souvislosti s používáním internetových stránek.

10.Rozhodné právo a jurisdikce

Používání těchto stránek a souvisejících smluv se řídí platným Anglickým právem. Výhradně anglické soudy mají pravomoc vést soudní spory, které vzniknou v souvislosti s používáním těchto internetových stránek.

Některé služby či zboží nabízené prostřednictvím těchto stránek mohou být nezákonné nebo jinak zakázané v zemích mimo Spojené království. Jestliže se pokusíte objednat, získat, nakoupit nebo jinak využívat tyto služby a zboží, zříkáme se jakékoliv odpovědnosti za ztrátu, která Vám touto skutečností vznikne a nevznikla by, pokud by jste toto rozhodnutí učinil jakožto rezident Spojeného království (naší společnosti se netýká žádné uplatňované právo a legislativa jiných zemí).

11. Změny platnosti podmínek

Tyto podmínky, které je nutno vždy dodržovat, mohou být z naší strany kdykoliv změněny. Pozměněné podmínky jsou platné vždy při následujícím vstupu na stránky.

Jestliže některá z ustanoveních v těchto podmínkách pozbydou platnosti na základě rozhodnutí soudu a zodpovědné jurisdikce, toto rozhodnutí nijak neovlivní zbylá ustanovení, která v platnosti zůstávají i nadále.